ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSER

Dessa villkor för webbläsare tillhandahåller information om oss och de juridiska villkoren (” Villkoren “) när du använder vår webbplats www.foranequine.com och alla andra underdomäner till vår webbplats www.foranequine.com som du kan använda och/eller komma åt (” Webbplatserna “).

Användning av vår webbplats(er) omfattas också av vår integritetspolicy och vår cookiepolicy.

Senaste tillägg: [28 mars 2022]

1. Hemsida

1 :Dessa villkor kommer att gälla för vår webbplats(er). Läs dessa villkor noggrant och se till att du förstår dem innan du fortsätter med det.        Genom att gå in på eller använda webbplatsen/webbplatserna bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar villkoren och samtycker      till att följa dessa villkor. Om du använder eller kommer åt webbplatsen/webbplatserna på uppdrag av ditt företag eller din organisation           bekräftar du att du har den juridiska befogenheten att binda dem till dessa villkor.

2: Om du inte godkänner dessa villkor får du inte komma åt eller använda webbplatsen/webbplatserna.

3 : Du bör skriva ut en kopia av dessa villkor eller spara dem på din dator för framtida referens

2. Användning av vår webbplats(er)

Webbplatserna görs tillgängliga kostnadsfritt. Vi garanterar inte att webbplatsen/webbplatserna, eller något innehåll på dem, alltid                   kommer att vara tillgänglig eller vara oavbruten. Tillgång till webbplatsen/webbplatserna är tillåten på tillfällig basis. Vi kan stänga av,              dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller delar av webbplatsen/webbplatserna utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara              ansvariga gentemot dig om webbplatsen/webbplatserna av någon anledning är otillgängliga när som helst eller under någon period.

3. Vilka vi är

1:  William Connolly & Sons Unlimited Company som handlar som Connolly’s RED MILLS (“vi” eller “oss”) äger och driver denna eller de          här webbplatserna. Vi är registrerade i Irland som ett företag med obegränsat ansvar under företagsnummer 16517 och vi har vårt                      registrerade kontor i Goresbridge, Co. Kilkenny, Irland. Vårt momsnummer är IE8Y25100S.

2: För att kontakta oss, se vår Kontakta oss-sida.

 

4. Ändring av villkor och rätt att ändra dessa villkor

4.1 Vi kan komma att revidera dessa villkor från tid till annan, inklusive (men inte begränsat till) under följande omständigheter:

  • ändringar i relevanta lagar och regulatoriska krav; och
  • ändringar i hur vi driver denna/de här webbplatser
5.Våra produkter
  • Bilderna av produkterna på vår webbplats(er) är endast för illustrativa syften. Även om vi har ansträngt oss för att visa färgerna korrekt, kan vi inte garantera att din dators visning av färgerna korrekt återspeglar färgen på produkterna. Dina produkter kan skilja sig något från dessa bilder.
  • Förpackningen av produkterna kan skilja sig från den som visas på bilderna på vår(a) webbplats(er).
  • Alla produkter som visas på vår webbplats(er) är beroende av tillgänglighet som kan variera från land till land.
1. Hur vi använder din personliga information

Vi använder endast din personliga information i enlighet med vår integritetspolicy och vår cookiepolicy . Ta dig tid att läsa dessa meddelanden, eftersom de innehåller viktiga villkor som gäller dig

2. Immateriella rättigheter

1: Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter på webbplatsen/webbplatserna och i det material som publiceras på den, inklusive text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, illustrationer, fotografier, varumärken, logotyper och datorkod, design, struktur, arrangemang, urval, koordinering, uttryck och “utseende och känsla” för webbplatsen/webbplatserna (tillsammans ” Vårt innehåll “). Alla dessa rättigheter är skyddade av upphovsrätt och andra immateriella lagar runt om i världen. Alla rättigheter är förbehållna den relevanta ägaren eller licenstagaren av dessa verk. Ingen licens ges till dig i dessa villkor eller någon annanstans att använda något varumärke som ägs av oss eller något av våra dotterbolag.

2: Du får inte ändra, reproducera, återpublicera, sälja, sprida, distribuera, sända, sända eller kommersiellt utnyttja någon del av vårt innehåll eller designen eller utseendet och känslan av webbplatsen/webbplatserna, såvida vi inte godkänner det skriftligen i förväg. Du får inte lagra, länka, rama in, skrapa eller djuplänka vårt innehåll på någon annan webbplats eller app eller i något annat medium eller format såvida vi inte kommer överens skriftligen i förväg.

3: Du måste alltid erkänna vår status och för alla identifierade bidragsgivare som författare till material på webbplatsen/webbplatserna.

4:Vi har rätt att undersöka varje misstänkt eller faktisk otillbörlig, olaglig eller obehörig användning av vårt innehåll eller webbplatsen/webbplatserna (eller någon del av dem) och vi har rätt att vidta alla rättsliga åtgärder som vi anser lämpliga.

3. Ansvar

1: Du bör läsa detta stycke med rubriken “Ansvar” noggrant eftersom det utesluter och begränsar vårt juridiska ansvar i samband med din användning och åtkomst till webbplatsen/webbplatserna. Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för bedrägeri eller på något sätt inte tillåtet enligt tillämplig lag.

2:Webbplatserna har inte utvecklats för att möta dina individuella krav. Vi tillhandahåller webbplatsen/webbplatserna endast i allmänna informationssyfte och du bör inte lita på information eller resultat som erhållits från webbplatsen/webbplatserna eller använda dem som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer lägliga informationskällor. Du bör få professionell eller specialistrådgivning innan du agerar eller underlåter att agera baserat på information eller resultat som erhållits från webbplatsen. All tillit till materialet på webbplatsen/webbplatserna sker på egen risk.

3: Vi strävar efter att säkerställa att webbplatsen/webbplatserna och vårt innehåll är korrekta vid publiceringstillfället, men webbplatsen/webbplatserna eller dess innehåll eller funktioner kan ändras från tid till annan. Vi är inte skyldiga att uppdatera webbplatsen/webbplatserna eller vårt innehåll. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag tillhandahålls webbplatsen/webbplatserna och vårt innehåll “i befintligt skick” och “som tillgängligt” och utan några garantier, garantier, åtaganden eller utfästelser, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt , med avseende på säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, tillgänglighet, kompatibilitet, säkerhet, noggrannhet eller någon annan fråga. Liksom andra organisationer som verkar online kan vi inte och garanterar inte att: (a) webbplatsen/webbplatserna (eller någon del av dem), eller något av vårt innehåll, alltid kommer att vara tillgänglig, korrekt, fullständig, aktuell, oavbruten, felfritt, i tid eller att defekter kommer att korrigeras; eller (b) webbplatsen/webbplatserna eller vårt innehåll eller nätverken eller servrarna som gör dem tillgängliga kommer att vara säkra eller fria från virus, buggar, skadlig programvara, andra skadliga element eller utelämnanden.

4: Eftersom vi tillhandahåller åtkomst och användning av webbplatsen/webbplatserna kostnadsfritt, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, ger vi och våra dotterbolag och affärspartners och våra och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, affiliates, agenter, entreprenörer, leverantörer eller licensgivare är inte ansvariga för:

  • någon direkt, indirekt eller följdförlust eller skada; eller
  • eventuell korruption eller skada på utrustning, egendom eller system; bortkastad lednings- eller kontorstid; alla affärsavbrott; eller förlust av vinst, inkomst, intäkter, goodwill eller rykte, data, kontrakt, användning, möjligheter, affärer, förväntade besparingar eller liknande förluster eller skador; eller
  • alla andra förluster eller skador av något slag, även om de är förutsebara,
    som härrör från eller i samband med webbplatsen/webbplatserna, något av vårt innehåll, dessa villkor eller från användning av, eller oförmåga att använda, webbplatsen/webbplatserna (eller någon del av dem) eller informationen som visas på den ( inklusive eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden i den informationen) eller eventuella fel, avbrott eller förseningar i samband med webbplatsen/webbplatserna.

1: För något ansvar som inte lagligen kan uteslutas men som kan begränsas, kommer vårt totala ansvar inte att överstiga €20 (tjugo euro).

2: Begränsningarna och undantagen i dessa villkor gäller för varje ansvar som uppstår under eller i samband med dessa villkor, oavsett om det rör sig om kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), lag, felaktig framställning, restitution eller någon annan juridisk teori.

3: Om du är en konsumentanvändare har du vissa rättigheter som inte kan uteslutas genom avtal; dessa villkor begränsar eller påverkar inte någon av de rättigheter som inte kan uteslutas genom kontrakt.

2. Tävlingar

1.Deltagare måste vara 18 år eller äldre vid anmälningsdatumet och vara bosatta i Irland eller Storbritannien för att kvalificera sig som pristagare.

2. Priset kan inte överföras och det finns inget kontantalternativ till icke-kontantpriselement (varken helt eller delvis)

3.Vårt beslut i förhållande till valet av pristagare är slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att ingås.

4.I händelse av tvist angående regler, uppförande eller resultat av en tävling kommer vårt beslut att vara slutgiltigt.

5.Användning av ett falskt namn eller falsk adress av en tävlingsdeltagare kommer att diskvalificera dem från att ta emot något pris.

6. Om inget annat anges är alla skatter, försäkringar och relaterade avgifter och tillägg på alla priser vinnarens ansvar.

7. Om ett pris ska tillhandahållas av en tredje part, tar vi inget som helst ansvar för leverans eller utebliven leverans eller påstådd leverans eller försening i leverans av priset, inklusive men inte begränsat till vinnarens misslyckande att ta emot äganderätten till eller användningen priset.

8. Godkännande av priset innebär tillåtelse att använda den relevanta vinnarens namn, hemstad och likhet i syfte att reklam, marknadsföring eller publicitet i någon media utan ytterligare kompensation och pristagare samtycker till att delta i sådana relaterade reklamaktiviteter som vi och/eller arrangören( s) kan kräva.

9. Priser som inte görs anspråk på inom den angivna tidsgränsen kommer att anses ha förverkats och vi kan komma att förfoga över sådana priser utan något ansvar gentemot vinnaren.

10.Deltagande i våra tävlingar innebär att du accepterar dessa villkor och eventuella ytterligare tävlingsspecifika villkor som kan annonseras.

3. Virus och hacking

1. Du får inte missbruka vår webbplats(er) genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår(a) webbplats(er), servern på vilken vår(a) webbplats(er) är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår(a) webbplats(er).

2. Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av en distribuerad denial-of-service attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av vår webbplats ( s) eller till din nedladdning av material som publicerats på den, eller på någon webbplats(er) som är länkade till den.

4.Länka till våra webbplats(er)

1. Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det, men du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det antyder någon form av association , godkännande eller godkännande från vår sida där det inte finns något.

2. Du får inte skapa en länk från någon webbplats som inte ägs av dig.

3. Vår(a) webbplats(er) får inte vara inramade på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon del av vår webbplats(er) förutom startsidan. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningstillstånd utan föregående meddelande. Webbplatsen från vilken du länkar får inte innehålla något material som är ärekränkande, obscent, kränkande, inflammatoriskt, osmakligt, kontroversiellt, sexuellt explicit eller som gör intrång i någon annan persons immateriella rättigheter eller andra rättigheter eller på annat sätt inte överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar.

5 Rättighetsförbehåll för länkar till vår delade webbplats.

1. Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats(er). Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats(er) på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och dess länkpolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår(a) webbplats(er), samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

6.1Länkar från andra webbplatser

13.1 Där vår webbplats(er) innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

7. Annan viktig information

1.Var och en av klausulerna i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer de återstående klausulerna att förbli i full kraft och verkan

2. Om vi misslyckas med att insistera på att du utför någon av dina skyldigheter enligt dessa villkor, eller om vi inte upprätthåller våra rättigheter mot dig, eller om vi försenar med att göra det, betyder det inte att vi har avstått från våra rättigheter mot dig och kommer inte att innebär att du inte behöver uppfylla dessa skyldigheter. Om vi avstår från en standard från dig kommer vi endast att göra det skriftligen, och det betyder inte att vi automatiskt kommer att avstå från eventuella senare försummelser från dig.

3. Om du är en konsument som är bosatt i Europeiska unionen och du vill ha mer information om tvistlösning online, vänligen följ denna länk till Europeiska kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .Denna länk tillhandahålls i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013, endast i informationssyfte. Vi är inte skyldiga att delta i tvistlösning online.

8 Jurisdiktion och tillämplig lag

1.De irländska domstolarna kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion över alla anspråk som uppstår från eller relaterade till ett besök på vår webbplats(er) även om vi förbehåller oss rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i ditt hemland eller något annat relevant land. Dessa villkor regleras av irländsk lag.

2.Du kan väcka talan avseende dessa villkor vid irländska domstolar. Om du är en konsument som är bosatt i Irland eller Europeiska Unionen, kan du föra alla tvister som kan uppstå under dessa Villkor till – efter eget gottfinnande – antingen irländska domstolar eller till den behöriga domstolen i ditt land där du har hemvist om detta landet där den har sin vanliga vistelseort är en EU-medlemsstat, vilken domstolar är – med undantag för andra domstolar – behöriga att avgöra en sådan tvist.

3. Om du är en konsument som är bosatt i Irland eller Europeiska unionen och vi riktar denna eller de här webbplatserna till (och/eller utövar vår kommersiella eller professionella verksamhet i förhållande till webbplatsen/webbplatserna i) i Irland eller EU:s medlemsstater där du är bosatt kommer du att dra nytta av alla tvingande bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Ingenting i dessa villkor påverkar dina rättigheter som konsument att förlita sig på sådana tvingande bestämmelser i lokal lag.

9. Variationer av VILLKOR

16.1 Vi kan revidera dessa villkor när som helst genom att ändra denna sida. Du förväntas titta på den här sidan då och då för att uppmärksamma eventuella ändringar vi gjort, eftersom de är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa villkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publicerats någon annanstans på vår webbplats(er).

10. Klagomål

1.Vi tar alla klagomål på största allvar. Om du har en anledning att klaga, vänligen kontakta oss här .

11.Kontakta webbplatsen/webbplatserna

1. Om du har några frågor, förfrågningar eller klagomål angående dessa villkor, vänligen kontakta oss på
E-post: [email protected]
Registrerat kontor: William Connolly & Sons, Goresbridge, Co. Kilkenny, Irland

1 .Språköversättningar

1   .Dessa villkor ingås på engelska. Om dessa villkor är översatta till ett annat språk än engelska (i syfte att följa lokal lag eller på annat sätt) ska den engelska versionen av dessa villkor ha företräde. I händelse av konflikt eller oklarhet mellan den engelska språkversionen och den icke-engelska språkversionen, ska den engelska språkversionen ha företräde.